Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Removu.cz Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi Image
AUTOR
Peter Roháček
NÁZEV SOUBORU
Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi.pdf
VELIKOST SOUBORU
9,78 MB

POPIS

Trávit čas knihou Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi! Na našem webu removu.cz najdete knihu Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Publikácia „Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi – Komentár“ sa zameriava na procedurálne otázky súvisiace s opatreniami colných orgánov pri ochrane práv duševného vlastníctva pri tovare pod colným dohľadom, ako aj na domácom trhu. Cieľom tohto komentára je priblížiť čitateľovi mechanizmy vytvorené na efektívny zásah orgánov verejnej moci proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na colnej hranici Európskej únie a na vnútornom trhu v Slovenskej republike. Pri vysvetľovaní jednotlivých ustanovení zákona autor veľmi efektívne pracuje s relevantnou judikatúrou Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR, s rozhodnutiami niektorých krajských a okresných súdov, ako aj s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. Pozornosť venuje aj výkladovým nejasnostiam, ktoré pri praktickej aplikácii zákona nastali, ako aj situáciám, ktoré sa potenciálne môžu v praxi vyskytnúť. Komentár je určený odbornej i laickej verejnosti, predovšetkým však držiteľom práv duševného vlastníctva a ich zástupcom v konaní pred colnými orgánmi, pracovníkom finančnej správy, ako aj držiteľom tovaru a deklarantom.
INFORMACE

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými ...

a) až k) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ, L 181, 29. 6. 2013). 2) Čl. 2 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013.

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými ...

Aktuálne a úplné (konsolidované) znenie zákona Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 486/2013, účinný od 01.01.2014

SOUVISEJÍCÍ KNIHY