Aktualizácia IV/1 2018

Removu.cz Aktualizácia IV/1 2018 Image
AUTOR
none
NÁZEV SOUBORU
Aktualizácia IV/1 2018.pdf
VELIKOST SOUBORU
2,22 MB

POPIS

Aktualizácia IV/1 2018 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Aktualizácia IV/1 2018 na removu.cz

Úplné znenie zákonov po ostatnej novele k 1. 7. 2018Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôdeZákon o pozemkových spoločenstváchZákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstváchZákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkomZákon o navrátení vlastníctva k pozemkomV zákone sa aplikujú najmä skúsenosti z praxe zákona u orgánov štátnej správy, ale aj samotných pozemkových spoločenstiev a ich členov. Snahou zákona je riešiť dlhodobé problematické otázky, ktoré vyplývajú zo samotnej podstaty a existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva, ktorou je spoločná nehnuteľnosť a jej obhospodarovanie pozemkovým spoločenstvom, ktoré pretrvávajú v našom právnom poriadku ešte z čias feudalizmu.Zmenou zákona sa rozširujú nové možnosti ústavnoprávnej ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy, najmä vytváraním a posilňovaním usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti ako aj možnosti nadobudnutia vlastníctva podielov spoločnej nehnuteľnosti spoluvlastníkmi alebo samotným spoločenstvom.Najdôležitejšou zmenou zákona je odstránenie princípu nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti, pričom je aj naďalej platný princíp nemožnosti zrušenia a vysporiadania jej spoluvlastníctva (výnimka je možná len pri pozemkových úpravách).
INFORMACE

Aktualizácia IV-1 2019 - uniknihy.sk

Kniha: Aktualizácia IV/1 2018 (Poradca s.r.o.). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!

PDF Inovovaný Školský vzdelávací program

Novelizované znenie zákonov Aktualizácia IV/1 obsahuje úplné znenie: 1.Vyhláška č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov - po novele vyhláškou č. 35/2020 Z. z. 2.Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných techni...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY