Zákoník práce 2012

Removu.cz Zákoník práce 2012 Image
AUTOR
Jiří Kocourek
NÁZEV SOUBORU
Zákoník práce 2012.pdf
VELIKOST SOUBORU
1,21 MB

POPIS

Zákoník práce 2012 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Kocourek. Přečtěte si s námi knihu Zákoník práce 2012 na removu.cz

Předkládáme zájemcům o problematiku pracovněprávních vztahů zcela nové vydání zákoníku práce, jehož první část zahrnuje všechny dosavadní novelizace včetně nálezu Ústavního soudu publikovaného pod č. 116/2008 Sb., které nabyly postupně účinnosti k 1.1.2012, poznámky k vybraným ustanovením a vybranou judikaturu.Právní věty soudních rozhodnutí jsou citovány v podobě, v jaké byly publikovány ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, v časopisech Právní rozhledy a soudní rozhledy, v ASPI a v Lex Data. V nich použité citace konkrétních ustanovení zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, je třeba přizpůsobit novému označení těchto ustanovení v nové právní úpravě. Dosavadní judikatura je publikována s cílem poskytnout informaci o dosavadní aplikaci obdobných ustanovení která může být po věcné stránce vodítkem i pro aplikaci některých ustanovení nové právní úpravy.Pro lepší orientaci v textu jsou tučně vyznačeny změny, ke kterým došlo s účinností od 1.1.2012 vydáním zákona č. 365/2011 Sb. Cílem změn dikce řady ustanovení je její zpřesnění, které usnadní identifikaci povahy právních norem, která je rozhodující pro posouzení, zda se od právní normy lze či nelze odchýlit.Publikace je doplněna i aktualizovaným zněním prováděcích předpisů podle § 394, tj. příslušných vyhlášek a nařízení vlády, která tento zákoník provádía seznamem vybranýchprováděcích a souvisících předpisů.Předkládaná publikace nepochybně přispěje k orientaci ve složité problematice pracovního práva a zvýší přehlednost zákoníku práce i po přijatých novelách. Věříme, že Vám umožní včasné seznámení se s novou úpravoupracovněprávních vztahů a zvolená koncepce Vám toto seznámení zjednoduší.
INFORMACE

Zákoník práce 2012 - s výkladem | Knihy Grada

Zákoník práce představuje základní právní předpis pracovního práva, na který ovšem navazují další zákonné a podzákonné právní předpisy. ... mimo gesci MPSV (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - v gesci Ministerstva spravedlnosti, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických ...

Hlava IV - Skončení pracovního poměru : Zákoník práce ...

Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce

SOUVISEJÍCÍ KNIHY