Úvod do metafyziky

Removu.cz Úvod do metafyziky Image
AUTOR
Brian Carr
NÁZEV SOUBORU
Úvod do metafyziky.pdf
VELIKOST SOUBORU
7,40 MB

POPIS

Úvod do metafyziky je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Brian Carr. Přečtěte si s námi knihu Úvod do metafyziky na removu.cz

Kniha súčasného renomovaného filozofa Briana Carra Úvod do metafyziky mapuje najvýznamnejšie problémové okruhy, ktorými sa zaoberajú niektoré filozofické disciplíny. Metafyziku autor chápe ako kategoriálny opis, teda innos, ktorej cieľom je opísať našu konceptuálnu výbavu, prostredníctvom ktorej uchopujeme a poznávame náš svet. Veľká pozornosť sa venuje ústredným metafyzickým kategóriám: substancii, esencii, akcidentu, kauzalite, priestoru a času. Jednotlivé kapitoly venované týmto pojmom možno chápať ako praktickú ukážku toho, v čom spočíva kategoriálny opis a ako ho treba realizovať. Carrovi sa podarilo pozoruhodným spôsobom sklbiť odveké metafyzické problémy s moderným prístupom, ktoré je do značnej miery ovplyvnené jazykovým obratom vo filozofii. Úvahy o Aristotelovi, Descartovi, Lockovi, Humovi, Kantovi alebo Wittgensteinovi sa doplňajú diskusiami so súčasnými filozofmi, napríklad P. Strawsonom, S. Kripkem alebo D. Lewisom. Práve v tvorivej polemike s týmito autormi Carr buduje svoj originálny pohľad na metafyziku, ktorý v sebe prepája to najlepšie z aristotelovskej, kantovskej a strawsonovskej tradície. Kniha je vhodná pre všetkých záujemcov o filozofiu a ideové základy európskeho myslenia. Začiatoníkov a študentov jednoduchým a nenásilným spôsobom uvedie do sveta filozofického myslenia, profesionálnym filozofom zase ukáže nové a neortodoxné pohľady na veľké problémy filozofie
INFORMACE

Úvod do metafyziky | Dumknihy.cz - knihy po všech stránkách

ÚVOD DO METAFYZIKY. 2 Vytištěno jako manuskript. Nelze získat v knihkupectvích. Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257218832 Mobil 602328252 [email protected] www.reiki-melzerova.cz . 3 Ú v o d d o m e t a f y z i k y od Dr. Robinsona Hohr-Grenzhausen, Německo

Kniha: Úvod do metafyziky (Brian Carr) | Martinus

2. ARISTOTELŮV ÚVOD DO METAFYZIKY 2. 1. Důležitost smyslového poznání pro metafyziku. Žádné z mnohých filosofických děl Aristotela nemá tak známý počátek jako právě jeho Metafyzika.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY