Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

Removu.cz Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Image
AUTOR
Milana Hrušáková
NÁZEV SOUBORU
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže.pdf
VELIKOST SOUBORU
10,56 MB

POPIS

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Milana Hrušáková. Přečtěte si s námi knihu Zákon o soudnictví ve věcech mládeže na removu.cz

Předmětem obsahu komentáře je úprava trestní odpovědnosti mládeže, ukládání opatření za protiprávní činy, řízení ve věcech mládeže a výkon těchto opatření. Jedná se o komplexní úpravu hmotněprávních a procesních aspektů trestání mládeže včetně vymezení sankcí, které je možné mládeži za protiprávní činy uložit. Vymezeny jsou rozdíly speciální právní úpravy mládeže oproti úpravě v obecných a souvisejících předpisech, zejména v trestním zákoníku. Zákon se vztahuje se na všechny osoby mladší 18 let, které se dopustí protiprávních činů. Autorky komentáře poskytují komplexní výklad k daným ustanovením, přičemž dané instituty ilustrují a doplňují předmětnou judikaturou, součástí jsou také související ustanovení tohoto zákona i souvisejících předpisů. Komentář je určen především pracovníkům justice, policie, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Probační a mediační služby, cennou pomůcku však nabízí všem, kdo se zajímají o problematiku kriminality mládeže.
INFORMACE

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (č. 218/2013 Sb ...

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) - HLAVA II - MLADISTVÍ Předpis č. 218/2003 Sb. Znění od 1. 9. 2019

PDF Dopad Nového Trestního Zákoníku Na Zákon O Soudnictví Ve ...

Ten je upraven v zákoně o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže (zákon číslo 218/2003 Sb.). Tento zákon rozlišuje mezi mladistvými (tj. osobami, které dosáhly věku 15 let, ale ještě nedovršily 18. rok věku) a dětmi mladšími patnácti let. Trestní řízení ve věcech mladistvých

SOUVISEJÍCÍ KNIHY